Publications

2016
Nov
Vikram Mohanty, Shubh Agrawal, Shaswat Datta, Arna Ghosh, Vishnu Dutt Sharma, Debashish Chakravarty
2015
Dec
Author : Ayush Pandey, Subhamoy Mahajan, Adarsh Kosta, Dhananjay Yadav, Vikas Pandey, Saurav Sahay, Siddharth Jha, Shubh Agarwal, Aashay Bhise, Raushan Kumar, Aniket Bhushan, Vraj Parikh, Ankit Lohani, Saurabh Dash, Himanshu Choudhary, Rahul Kumar, Anurag Sharma, Arnab Mondal, Chendika Karthik Sai, PN Vamshi.
2015
Sep
Author : Archisman Sarkar, Rahul Kumar Singh, Debashish Chakravarty, Paritosh Goyal, Vaibhav Lodhi,
2014
Jan
Author : D. Ghosh, D. Chakravarty and B. Samanta
2008
Apr
Author : Vinay Kumar Pilania and Debashish Chakravarty